• 4/19/2016

KỸ THUẬT

Căn cứ vào nhu cầu khách hàng, GLC có thể thiết kế các sản phẩm của mình hoặc kết hợp với các OEM nư

  • 4/19/2016

MUA SẮM

Việc mua sắm GLC thực hiện nhiệm vụ bao gồm cả mua sắm vật tư trong ngân sách hoạt động của dự án, k

  • 4/19/2016

XÂY DỰNG

xây dựng GLC bắt đầu với cuộc khảo sát trang web, chứa nước, hình thành đất để chuẩn bị cho các hoạt