XÂY DỰNG
xây dựng GLC bắt đầu với cuộc khảo sát trang web, chứa nước, hình thành đất để chuẩn bị cho các hoạt động quy mô toàn. Sau đó, quá trình xây dựng theo từ khung ngầm và trên mặt đất cấu trúc, đường ống...
MUA SẮM
Việc mua sắm GLC thực hiện nhiệm vụ bao gồm cả mua sắm vật tư trong ngân sách hoạt động của dự án, kiểm soát tiến độ sản xuất sau khi đặt hàng, và kiểm soát chất lượng kiểm tra và vận chuyển đến các t...
KỸ THUẬT
Căn cứ vào nhu cầu khách hàng, GLC có thể thiết kế các sản phẩm của mình hoặc kết hợp với các OEM nước ngoài. Nếu chúng tôi hợp tác với các OEM ở nước ngoài, chúng tôi sẽ làm việc với các khách hàng t...